Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

crystallineeyes
crystallineeyes
6225 4148 400
Karpowicz "Ości" 8
crystallineeyes
4739 1fef 400
Reposted frompeasorela peasorela viaaynis aynis
crystallineeyes
3739 9267 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis
crystallineeyes
5663 1286 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viahibernacja hibernacja
crystallineeyes
crystallineeyes
crystallineeyes
1180 207c 400
crystallineeyes
crystallineeyes
Nie jestem taka twarda jak ty, mamo.
— Elizabeth Gilbert "Jedz, módl się, kochaj"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
crystallineeyes
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

June 30 2015

crystallineeyes
Reposted fromdimer dimer vianayantara nayantara
crystallineeyes
4432 ad5c 400
crystallineeyes
crystallineeyes
7772 cb6e 400
Reposted frommisza misza viaoblivious oblivious
crystallineeyes
8722 c856 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmazynowa karmazynowa
crystallineeyes
5350 5f69 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmazynowa karmazynowa
crystallineeyes
3373 a0aa 400
Reposted frommollydaggers mollydaggers viakarmazynowa karmazynowa
crystallineeyes
8042 7cca 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl