Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

crystallineeyes
czy w czasie mojej wędrówki przez piekło będzie trzymał mnie za rękę?
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaaisolro aisolro
0669 ac0b 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaisolro aisolro
crystallineeyes
9905 e90b 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialentilka lentilka
crystallineeyes

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love vialentilka lentilka
crystallineeyes
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
crystallineeyes
6883 284e 400
Reposted fromxopolly xopolly viasesja sesja
crystallineeyes
9316 bf2a 400
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viamahsheed mahsheed
crystallineeyes
9880 bb69 400
Reposted fromfoina foina viamahsheed mahsheed

July 03 2015

crystallineeyes
8792 02fc 400
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viasesja sesja
crystallineeyes
crystallineeyes
2709 8d05 400
Reposted frompustemysli pustemysli viaaisolro aisolro
crystallineeyes
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaxkseoul blaxkseoul
crystallineeyes
crystallineeyes
2234 9f70 400
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
crystallineeyes
9030 ce43 400
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viailovemovies ilovemovies

July 01 2015

crystallineeyes
2228 cbb5 400
Reposted fromohsweethome ohsweethome viakarmazynowa karmazynowa
crystallineeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl